Pozorovania ionosféry

Ionosféra je vrstva zemskej atmosféry obsahujúca voľné nosiče elektrického náboja, ktorá sa vyskytuje približne vo výške od 80 km do 1000 km. Je tvorená čiastočne ionizovaným plynom (plazmou) a predstavuje rozhranie medzi neutrálnou hornou atmosférou Zeme a vesmírnou plazmou. Ionosféra ovplyvňuje šírenie elektromagnetických vĺn. Znalosť jej stavu (výskytu rôznych porúch) je preto dôležitá pre viacero technologických aplikácií v oblasti rádiovej komunikácie a globálnych navigačných systémov (GPS, GLONASS. Galileo). Stav ionosféry je priamo závislý predovšetkým od procesov odohrávajúcich sa na Slnku (erupcie, CME) a taktiež od procesov zdola, ktoré prebiehajú v neutrálnej atmosfére a od procesov zhora, ktoré prebiehajú v magnetosfére. Z dôvodu týchto komplikovaných väzieb nie je ľahké porozumieť, či dokonca predpovedať krátkodobú premenlivosť ionosféry.

V rámci rozvoja spolupráce medzi Ústavom fyziky atmosféry AV ČR a Ústavom experimentálnej fyziky SAV bol 8. decembra 2022 na Hvezdárni v Roztokoch nainštalovaný prístroj, ktorý je súčasťou Dopplerovského radaru, ktorý slúži na monitorovanie ionosféry. Podrobnejší popis prístroja je prístupný na tejto stránke: https://www.ufa.cas.cz/DATA/files/oia/Doppler_des_365.pdf

Aktuálne výsledky Dopplerovských meraní sú prístupné na stránke: http://datacenter.ufa.cas.cz/#S

Archív Dopplerovských meraní je prístupný na stránke: http://datacenter.ufa.cas.cz/archive/8-hour/Kolonica/

Zaujímavé výsledky:

Záznam odozvy zemetrasenia v Turecku 6. februára 2023: https://www.ufa.cas.cz/zemetreseni-v-ionosfere/

Stručné vysvetlenie zobrazených meraní je na nasledujúcom obrázku:

Pozorovania meteorov

Pozorovania premenných hviezd

Premenná hviezda je hviezda, ktorej jasnosť a prípadne aj spektrum sa mení v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch. Zmeny jasnosti môžu mať príčinu vo fyzikálnych zmenách na samotnej hviezde (fyzikálne premenné), alebo môže ísť len o následok zákrytu v sústave dvojhviezd či natáčanie rôznych nepravidelných štruktúr na hviezde smerom k pozorovateľovi (geometrické premenné). Viac o premenných hviezdach, zdroj Wikipédia.

Pozorovací denník hvezdárne Roztoky, ktorý vedie astronóm Jozef Leško, je možné nájsť na webe var2.astro.cz

Pozn.: Od roku 2021 sa odborné pozorovania nevykonávajú z dôvodu absencie vhodnej digitálnej kamery. Žiadosť na jej zakúpenie bola predložená na PSK už v roku 2020. Zatiaľ tejto žiadosti nebolo vyhovené.

Pulzujúca premenná hviezda