Čo vieš o hviezdach? 2023

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove je hlavným organizátorom 33. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž finančne podporuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zastrešuje regionálne kolo tejto súťaže pre okresy Svidník, Stropkov a Bardejov. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl v troch kategóriách nasledovne:

1. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl a 1. ročníka 8 – ročných gymnázií
2. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, 2. – 4. ročníka 8 – ročných gymnázií a 1. ročníka 5 – ročných gymnázií
3. kategória – žiaci stredných škôl, 5. – 8. ročníka 8 – osemročných gymnázií a 2. – 5. ročníka 5 – ročných gymnázií

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, kozmonautika.

Priebeh súťaže:

Okresné resp. regionálne kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Ústne kolo

Termíny:

Okresné, resp. regionálne kolo, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

1. kategória – 22. marca 2023 o 10.00 hod.

2. kategória – 23. marca 2023 o 10.00 hod.

3. kategória – 24. marca 2023 o 10.00 hod.

Krajské kolo, Hvezdáreň a planetárium v Prešove

1., 2., 3. kategória – koncom apríla 2023

Celoslovenské kolo

1., 2., 3. kategória – termín bude oznámený na krajskom kole

Postupový kľúč:

Do okresného resp. regionálneho kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1. – 3. mieste v školskom kole. Nie je to povinné, no odporúča sa.
Do krajského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1. – 3. mieste v okresnom, resp regionálnom kole.
Do celoslovenského kola postupujú jednotlivci umiestnení na 1. – 3. mieste v krajskom kole.

Školy môžu žiakov do súťaže nahlásiť do 17. marca 2023 na e-mailovu adresu: astroroztoky@protonmail.ch. V prihláške je nutné uviesť meno žiaka a kategóriu v ktorej bude súťažiť.